info@snailtravel.cz
+420 725 713 335

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

 

rádi bychom Vás informovali o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste nám poskytli v souvislosti s výběrem služeb naší Cestovní kanceláře Snail Travel International a.s., se sídlem Praha 1, Veleslavínova 95/6, PSČ 110 00, zapsanou v Obchodním rejstříku, vedeném Městským úřadem v Praze, sp.zn. B, vl. 14789, IČO 28481020 (dále jen „CK“).

 

Tímto dokumentem plníme vůči Vám naši informační povinnost ve smyslu čl.12, čl.13 a čl.14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) a povinnosti podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. S obsahem GDPR se můžete seznámit ZDE.

 

1) KDO JE SPRÁVCEM VÁMI POSKYTNUTÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je naše CK, tzn. Snail Travel International a.s. Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně přímo v naší kanceláři na adrese: Praha 1, Veleslavínova 95/6, PSČ: 110 00, v provozní době od pondělí do pátku: 900–1700 hod, sobota + neděle: ZAVŘENO nebo na tel. čísle +420 602 552 624. Písemně se na nás můžete obrátit pomocí elektronické pošty na adrese.

 

Ohledně zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů nás může namísto Vás kontaktovat také Vámi zvolený zástupce, který se nám prokáže písemnou plnou mocí.

 

2) POVĚŘENEC PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Naše CK má v souladu s příslušnými právními předpisy jmenovaného pověřence, který je připraven Vám sdělit podrobnosti o tom, proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jak je zabezpečena jejich bezpečnost před zneužitím nebo ztrátou. Našeho pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@snailtravel.cz.

 

3) JAKÉ KATEGORIE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

V případě, že jste s naší CK uzavřeli smlouvu o poskytnutí námi nabízených služeb, zpravidla zpracováváme následující osobní údaje:

Jméno a příjmení

Adresa bydliště

Občanství

Informace o občanském průkazu, pasu, popř. jiném věrohodném dokladu

Datum narození

Pohlaví

Telefonní čísla

E-mailové adresy

Údaje o účtech na sociálních sítích

Biometrické údaje (zejména váha a výška)

Informace o náboženském vyznání

Fotografie

Zdravotní stav

IP adresa, která je s Vámi spojená

Cookies

Pro Vaši informaci, výše tučně zvýrazněné osobní údaje jsou ty, které jsou citlivé. Citlivé osobní údaje zpracováváme pouze v případě, pokud jsou nezbytné pro poskytnutí příslušné služby. Pro další podrobnosti si dovolíme odkázat na bod č.10 tohoto dokumentu.

 

V případě, že jste s naší CK neuzavřeli žádnou smlouvu o poskytování služeb, zpracováváme následující osobní údaje:

E-mailové adresy

Údaje o účtech na sociálních sítích

Rok narození

Pohlaví

Cookies

 

4) JAK PŘISTUPUJEME KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO JE PRÁVNÍM ZÁKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? JAKÉ JSOU NAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a nebo na základě které Vám mají být z naší strany poskytnuty služby a abychom Vám mohli sjednané služby poskytnout (zpracování dle článku 6, odst.1, písm.b – GDPR). Zpracováváme je tedy pro účely poskytnutí sjednané cestovní služby (doprava, cestovní pojištění, ubytování, ostatní služby dle smlouvy o zájezdu, profilace klienta za účelem nabízení slev či jiných výhod), včetně uplatnění případných Vámi vznesených nároků vůči konečnému dodavateli služby (letecká společnost, ubytovací zařízení či jiný poskytovatel).

 

S ohledem na povahu námi poskytovaných služeb Vám nemůžeme naše služby poskytnout, aniž bychom od Vás neměli následující osobní údaje v následující podobě:

Vašeho jména a příjmení

Vaší adresy trvalého bydliště

Čísla dokladu, prokazujícího Vaši totožnost (pas, občanský průkaz), údaje o jeho platnosti a země vydání

Vašeho data narození

Informace o Vašem pohlaví a Vaše biometrické údaje (váha, výška) – v případě letecké přepravy

Informace o zdravotním stavu pro účely sjednání cestovního pojištění

Informace o alergiích a lécích, které užíváte, pokud je jejich sdělení nezbytné k poskytnutí sjednané služby.

 

S ohledem na povahu námi poskytovaných služeb zpracováváme dále Vaše osobní údaje za účelem ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby. Zpracováváme je tedy pro účely jejich použití pro případ sjednání cestovního pojištění a pro případ, že v průběhu, kdy Vám budeme poskytovat podle smlouvy následující služby:

Dojde k letecké nehodě či havárii, na které budete účasten

Dojde k Vašemu zranění nebo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, který si vyžádá odbornou pomoc lékaře nebo zdravotníka

Budete účasten/účastna při jakékoliv nehodě, události nebo přírodní katastrofě, v rámci které dojde k poškození (ohrožení) Vašeho života či zdraví

Stanete se nezvěstným v době, kdy je Vám naší CK poskytována služba

 

Pro všechny shora uvedené případy zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom je mohli předat orgánům šetřícím leteckou nehodu nebo havárii, jinou nehodu, událost nebo přírodní katastrofu nebo poskytujícím Vám pomoc v souvislosti s ohrožením Vašeho života a zdraví nebo organizujícím pátrání po Vaší osobě. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě zajištění co nejvyšší ochrany Vašeho života a zdraví, případně Vašeho majetku (zpracování dle čl.6, odst.1, písm.d) – GDPR).

 

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší CK. Tyto oprávněné zájmy definujeme jako ochranu našich práv, vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči nám uplatníte jakýkoliv Váš nárok. Vaše osobní údaje tak zpracováváme pro účely jejich využití při soudním a exekučním vymáhání našich nároků a práv v případě Vašeho porušení smlouvy a pro účely právní obrany v případě, že proti nám v souvislosti s uzavřenou smlouvou vznesete jakýkoliv nárok (zpracování dle čl.6, odst. 1, písm f) – GDPR). V případě, že jste s námi uzavřeli smlouvu na poskytnutí služeb, bude rovněž využívána Vaše e-mailová adresa za účelem přímého marketingu, abychom Vás mohli informovat o nových službách, které by Vás mohly zajímat, o nabízených slevách či jiných výhodách. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že máte právo podat námitku podle čl.21 - GPRD proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů, jak jsme je vymezili výše. Námitku můžete adresovat našemu pověřenci pro zpracování osobních údajů (viz bod 2 výše).

 

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který jste nám udělil/a v písemné podobě (pokud se tak z Vaší strany stalo) (zpracování dle odst.1, písm.a) – GDPR. Rozsah takto zpracovaných osobních údajů je podrobněji popsán v bodě č. 3 této informace. Tato část se vztahuje především na ty, kteří s námi neuzavřeli smlouvu o poskytování služeb.

 

Na základě Vašeho souhlasu (jestliže nám ho udělíte) zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely CK v podobě zasílání nabídek CK a obchodních partnerů CK. Také jim pro tyto účely předáváme Vaše osobní údaje. Seznam partnerů CK, kteří Vás mohou kontaktovat s marketingovou nabídkou, si můžete vyžádat od CK prostřednictvím odeslání e-mailové žádosti na

info@snailtravel.cz. Bližší informace si též můžete vyžádat od našeho zmocněnce pro zpracování osobních údajů.

 

Váš souhlas je též poskytován pro účely provedení Vaší profilace za účelem nabízení slev či jiných výhod ze strany CK, které budou nejvíce odpovídat Vašemu zákaznickému profilu. Bližší informace o profilaci Vám opět poskytne náš zmocněnec pro zpracování osobních údajů.

 

5) KDO JE PŘÍJEMCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Příjemcem Vašich osobních údajů je primárně naše CK. S ohledem na povahu služeb, které Vám podle smlouvy budou z naší strany poskytovány, budou Vaše osobní údaje prostřednictvím naší CK v nezbytně nutném rozsahu předány také:

Poskytovatelům přepravy (letecká společnost nebo jiný dopravce)

Poskytovatelům ubytování (hotel či jiný poskytovatel ubytovacích služeb)

Pojišťovně, u které bude pro Vás sjednáno cestovní pojištění

Poskytovatelům dalších služeb sjednaných ve smlouvě uzavřené s naší CK

Státním a správním orgánům, které provádějí šetření letecké nehody či havárie, jestliže takový případ nastane

Státním a správním orgánům pro účely ochrany Vašich životně důležitých zájmů (viz čl.4 výše)

Zdravotnickým zařízením, lékařům, záchranářům či obdobným osobám, které Vám poskytují ošetření nebo záchranu Vašeho života

Právním zástupcům naší CK pro účely vymáhání dlužných pohledávek nebo ochrany našich práv v případě porušení smlouvy z Vaší strany nebo naší obrany proti Vámi vzneseným nárokům

Subjektům, které se zabývají a nebo jsou pověřeny vymáháním dlužných pohledávek

Státním a správním orgánům, pokud o jejich poskytnutí budeme požádáni v souvislosti s výkonem působnosti takovýchto orgánů

Obchodním partnerům pro účely marketingových nabídek, pokud jste nám udělil/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů

 

V případě, že jste s námi smlouvu o poskytování služeb neuzavřeli, budou z naší strany Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu též poskytovány:

obchodním partnerům pro účely marketingových nabídek, pokud jste udělil/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

6) BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁNY DO ZAHRANIČÍ?

S ohledem na povahu námi poskytovaných služeb budou Vaše osobní údaje předávány do dalších členských států Evropské unie a do třetích zemí (tj. do zemí mimo Evropskou unii).

 

V případě předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii budeme postupovat na základě smlouvy uzavřené s příjemcem osobních údajů, ve které bude obsažena standardní smluvní doložka v podobě vyžadované právními předpisy Evropské unie. Vždy budeme předávat osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu.

 

7) JAK DLOUHO BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CK ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje, na které nám byl z Vaší strany dán souhlas k jejich zpracování (pokud takový případ nastal) a které jsou v souhlasu popsány, budou zpracovány po dobu, na jakou byl Vás souhlas udělen. Ohledně informací, na jakou dobu byl Váš souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, můžete kontaktovat našeho pověřence pro zpracování osobních údajů na adrese info@snailtravel.cz .

 

Pokud se jedná o osobní údaje, které zpracováváme na základě příslušných ustanovení vyplývajících z GDPR (viz čl.3 výše), tak budou zpracovávány po dobu nutnou k poskytnutí sjednané služby CK, po dobu nutnou k prokázání poskytnutí služby podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě Vašeho porušení smlouvy, ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků, ať Vašich nebo naší CK, plynoucích z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Délka promlčecí lhůty je uvedena v občanském zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.).

 

8) JAKÝM ZPŮSOBEM BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY? JAK BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě v elektronickém systému CK, případně v elektronickém systému osob, kterým budou osobní údaje předány.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány rovněž v podobě hmotného dokumentu (dokument na papíře či obdobném hmotném nosiči), který bude uložen v kartotéce CK.

 

Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme zavedli taková opatření, aby Vaše osobní údaje byly vždy maximálně chráněny před jejich zneužitím nebo ztrátou.

 

Všechny osoby na straně naší CK, které přichází do styku s osobními údaji, byly pro daný účel proškolené a prověřené. Archiv listinných dokumentů je zabezpečen před vniknutím neoprávněné osoby. Archiv je zabezpečen zámky a dalšími bezpečnostními opatřeními fyzické ochrany. Elektronicky zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečené databázi.

 

9) JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Dovolujeme si Vás tímto informovat o Vašich právech, které souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů:

Pokud jste udělil/a Váš souhlas se zpracováním osobních údajů ve formě souhlasu, máte právo Vámi udělený souhlas kdykoliv odvolat. Vaše odvolání souhlasu můžete učinit prostřednictvím písemného oznámení zaslaného prostřednictvím pošty na adresu našeho sídla (viz č. 1 výše) nebo elektronicky na adresu info@snailtravel.cz s tím, že v odvolání uvedete Vaši identifikaci v podobě jména, příjmení, data narození a adresy Vašeho trvalého bydliště. V odvolání stačí uvést „Odvolávám svůj souhlas udělený CK Snail Travel International a.s. ke zpracování mých osobních údajů“.

 

V souvislosti s odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás dovolujeme informovat, že CK je nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je účel zpracování založen jiným důvodem předvídaným GDPR, než je Váš souhlas.

 

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že v případě odvolání Vašeho souhlasu není jakkoliv dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vyplývající z Vámi uděleného souhlasu. Tedy i po odvolání Vašeho souhlasu bude zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v době platnosti Vašeho souhlasu nadále považováno za zákonné.

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR.

Máte právo na opravu poskytovaných osobních údajů dle čl. 16 GDPR

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl.18 GDPR

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci dle čl.20 GDPR, tj. můžete nás požádat o předání Vašich osobních údajů k jinému správci

Máte právo podat proti nám jako správci Vašich osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz (čl.77 GDPR)

 

Pokud se rozhodnete některá ze shora uvedených práv využít, máme povinnost Vás identifikovat, tedy ověřit, zda-li o výkon práv žádá osoba, které se námi zpracovávané osobní údaje týkají.

 

10) ZPRACOVÁVÁTE MÉ CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

V případě citlivých osobních údajů tyto údaje zpracováváme, pouze pokud nám byly z Vaší strany poskytnuty nebo pokud byly z Vaší strany zveřejněny, případně pokud jejich zpracování je nutné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů či těchto zájmů jiné fyzické osoby. Z naší strany zpravidla zpracovávané citlivé osobní údaje jsme vyjmenovali v čl. 3.

 

V jiných případech tyto citlivé osobní údaje zpracováváme pouze, pokud jste k jejich zpracování udělil/a svůj souhlas.

 

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že v některých zemích mohou být citlivé osobní údaje například v podobě Vašeho náboženského vyznání požadovány pro umožnění vstupu do takovéto země. Informace o Vašem zdravotním stavu (váha, výška, imobilita) mohou být požadovány v případě některých druhů letecké přepravy. Informace o Vašem zdravotním stavu jsou nezbytné pro sjednání cestovního pojištění. Informace o alergiích a lécích, které případně užíváte, jsou nutné v případě sjednávání stravovacích služeb. Bez jejich poskytnutí Vám tak nebudeme moci poskytnout příslušnou službu. V situaci, kdy jsou shora uvedené citlivé osobní údaje nezbytné pro poskytnutí služby z naší strany, budete na tuto skutečnost výslovně upozorněni při sjednání smlouvy s námi s tím, že pokud nám uvedené citlivé osobní údaje neposkytnete, nemůže být příslušná smlouva uzavřena.

 

11) JE POSKYTNUTÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEZBYTNÝM PŘEDPOKLADEM PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY S CK?

Jak jsme již uvedli v čl. 4. výše, bez poskytnutí uvedených údajů v tomto článku Vám s ohledem na povahu činnosti CK a s ohledem na druh služeb sjednávaných ve smlouvě nemůžeme naše služby poskytnout. Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy s námi (identifikace smluvních stran, identifikace osob, kterým má být poskytnuta služba, poskytnutí služby) a bez jejich poskytnutí nemůže být smlouva uzavřena.

 

V čl. 10 výše jsme Vás již informovali, že v některých případech s ohledem na Vámi zvolenou službu mohou být pro poskytnutí služby z naší strany požadovány i citlivé osobní údaje, bez jejich poskytnutí nebude možné z naší strany službu poskytnout. Pro podrobnosti si Vás dovolíme odkázat na čl. 9 výše.

 

12) CO SE ROZUMÍ ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať je prováděna mechanicky nebo pomocí automatických postupů. Zpracování zahrnuje shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

 

13) DALŠÍ INFORMACE

Pokud změníme účel zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o tom předem informovat.

Pokud nám budou předány Vaše osobní údaje od třetí osoby, budeme Vás o tom informovat.

Pokud by Vám bylo cokoliv v této informaci nejasného, jsme připraveni Vaše dotazy zodpovědět. Můžete se s nimi obrátit na našeho pověřence pro zpracování osobních údajů. Informace o kontaktech na naší CK naleznete v čl. 1 a 2 výše.

Pokud tuto informaci změníme, budeme Vás o změně informovat

 

Tato informace je dostupná v hmotné nebo elektronické podobě v sídle naší CK a v elektronické podobě na našich internetových stránkách www.snailtravel.cz

 

 

Zaregistrovat se k odbírání newsletteru
Chci dostávat informace o novinkách
Zaregistrovat se k odbírání newsletteru
Podělte se s námi o vaše zážitky
z cest na našem blogu

vaše zážitky z cest na našem blogu
Sledujte nás na sociálních sítích


Facebook Snail Travel International Instagram Snail Travel International
Nechte si zaslat katalog
Nechte si zaslat katalog